Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

GELDIGHEID

Alle transacties geschieden op onderstaande voorwaarden, mits schriftelijk anders is overeengekomen.

PRIJSOPGAVEN

Prijsopgaven onzerzijds, offertes enz. zijn steeds vrijblijvend en zijn niet bindend voor zover zij een verandering ondergaan ten gevolge van wijzigingen in
lonen, sociale lasten, belastingen e.d.

LASTELEGGING

Waar in deze voorwaarden over Classic & Design yacht painters gesproken wordt, zijn behalve deze ook bedoeld zijn personeel en/of personen die
namens hem optreden, dan wel regelmatig optreden.

OVEREENKOMSTEN

A) Mondelinge afspraken zijn voor Classic & Design yacht painters niet-bindende afspraken voor zover deze door Classic & Design yacht painters
schriftelijk zijn bevestigd

B) Indien Classic & Design yacht painters binnen acht dagen na datum van de verzending der bevestiging niet schriftelijk bericht heeft dat de inhoud afwijkt
van het aangebodene, wordt de cliënt geacht met de inhoud akkoord te gaan.

C) Classic & Design yacht painters is gerechtigd bij of na het aangaan van een opdracht of overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van wederpartij te
eisen zekerheid te stellen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

D) Voordat de opdrachten ondertekend retour zijn, aanvaard Classic & Design yacht painters geen enkele aansprakelijkheid of reclamatie ten opzichte van
de door de wederpartij verstrekte opdracht. De wederpartij staat in de voor juistheid van de door haar verstrekte gegevens en ander in de ruimste zin van
het woord.

E) Er wordt uitsluitend lakwerk uitgevoerd indien de vochtigheidsgraad van het hout tussen de 9% en 12% ligt.

F) Er wordt uitsluitend met producten van topkwaliteit gewerkt die zijn aangekocht bij onze leveranciers. Er wordt niet gewerkt met producten die door de
cliënt zelf worden. aangeleverd.

G) Alle producten worden verwerkt met inachtneming van de droogtijden gespecificeerd voor deze producten. Dit kan van 1 week tot 10 dagen zijn.

H) Er wordt alleen op de voorwaarden van en volgens het werksysteem van Classic & Design yacht painters gewerkt.

I) Demontage en montage van onderdelen van het vaartuig (bijvoorbeeld ramen, kozijnen, stootranden enz) dient te worden uitgevoerd door de cliënt zelf.

Indien deze onderdelen niet verwijderd zijn, dan valt eventuele vorming van roest onder de niet verwijderde onderdelen niet onder de garantie. Indien de
cliënt niet in staat is de onderdelen te verwijderen, dan kan Classic & Design yacht painters deze werkzaamheden tegen een vastgesteld uurloon uitvoeren.

AFLEVERING EN LEVERTIJD

A) De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de
opdrachtgever Classic & Design yacht painters schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen
beletselen voor Classic & Design yacht painters zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

B) Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn
rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

C) In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen jegens Classic & Design yacht
painters onmiddellijk opeisbaar zijn.

ONTBINDING DOOR OVERMACHT

A ) In het geval van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden die de uitvoering van de aangegane overeenkomst verhindert, heeft Classic &
Design yacht painters het recht om af te zien van gehele of gedeeltelijke nakoming van de aangegane verplichtingen zonder gehouden te zijn tot enige
schadevergoeding.
Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog of oproer, natuurrampen, werkstakingen, brand, transport stremming
en het gebrek aan arbeidskrachten bij derden en voorts alle overige zaken buiten onze schuld of in risicosfeer ontstaan.

AANSPRAKELIJKHEID

A) Classic & Design yacht painters is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van

  • Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.
  • Daden of nalatigheid van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
  • Nalatigheid van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken
  • Beschadigingen van de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologisch invloeden van buitenaf, hout-aantastende schimmels, hout-aantastend ongedierte en dergelijke.
  • Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik.
  • Buitengewone luchtvochtigheid condities in de ruimte waar de geleverde zaken zijn aangebracht en/of geleverd.
  • Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht.
  • Enig ander van buitenaf komende oorzaken.

B) Classic & Design yacht painters is slechts aansprakelijk voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade van het
werk, hulpstukken, materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden voor zover ontstaan door schuld van Classic &
Design yacht painters of hen die door Classic & Design yacht painters te werk zijn gesteld.

C) Classic & Design yacht painters is niet aansprakelijk indien zich bouwkundige gebreken voordoen aan de onderconstructie of omringende constructie
dan wel het bouwwerk waar het werk op is aangebracht en welke geleid heeft tot schade aan de geleverde zaken, zoals inwatering, doorslaand of
optrekkend vocht, vocht toetreden vanuit kruipruimtes, oneffenheid van de onderconstructie, constructieve gebreken en dergelijke.

BETALINGEN

De cliënt is aan Classic & Design yacht painters de bedragen verschuldigd zoals is overeengekomen in de overeenkomst.
Classic & Design yacht painters brengt de door de cliënt verschuldigde bedragen telkens door middel van factuur in rekening. De betaling dient te
geschieden uiterlijk binnen veertien dagen na de factuurdatum.

Vanaf de datum waarop de cliënt in verzuim is, heeft Classic & Design yacht painters het recht de invordering van het verschuldigde bedrag van de kosten,
zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, geheel of gedeeltelijk ten laste van de cliënt te brengen.

Voor de buitengerechtelijke kosten heeft Classic & Design yacht painters het recht de cliënt 15% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen.

Tevens kan Classic & Design yacht painters vanaf de datum waarop de cliënt in verzuim is, een rente in rekening brengen waarvan het percentage gelijk is
aan de geldende wettelijke rente.

GEDEELTELIJKE ONGELDIGHEID

A) Het feit dat enige clausule van de onderhavige algemene voorwaarden ongeldig wordt, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere
overeengekomen clausules.

B) Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen
door de burgerlijke rechter van de vestigingsplaats van Classic & Design yacht painters indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de
burgerlijke rechter daartoe wettelijk bevoegd is.